Mokslo taryba yra Instituto valdymo organas. Ją sudaro 15 narių, kuriuos renka Instituto mokslo darbuotojai slaptu balsavimu. Ne mažiau kaip 5 nariai yra Institute nedirbantys asmenys. Mokslo taryba direktoriaus teikimu svarsto ir tvirtina Instituto struktūrą ir jos pakeitimus, svarsto direktoriaus pateiktus pasiūlymus dėl Instituto įstatų keitimo; tvirtina mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką; svarsto ir tvirtina Instituto mokslinę veiklą reglamentuojančius dokumentus; svarsto Instituto direktoriaus pateiktas metines veiklos ataskaitas ir vertina, kaip Institutas įgyvendina savo tikslus ir uždavinius; svarsto ir teikia direktoriui pasiūlymus dėl Instituto asociacinių ryšių su mokslo ir studijų institucijomis, lituanistinių mokslinių tyrimų, socialinės ir kultūrinės veiklos, bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis; rengia ir teikia direktoriui tvirtinti Akademinės etikos kodeksą; direktoriaus teikimu sudaro nuolatines arba laikinąsias komisijas, susijusias su Instituto mokslinių tyrimų, socialinės ir kultūrinės plėtros veiklos koordinavimu ir atitinkamų projektų rengimu.

 • Artūras DubonisITarybos pirmininkas
  Tel. (+370 5) 262 68 68
 • Rimvydas PetrauskasIarybos pirmininko pavaduotojas
 • Ramunė Šmigelskytė-Stukienė ITarybos sekretorė
  Tel. (+370 5) 261 72 73
 • Mintautas Čiurinskas ILLTI vyresnysis mokslo darbuotojas
 • Rimantas Jankauskas IVU MF Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros profesorius
 • Česlovas Laurinavičius IVyresnysis mokslo darbuotojas
 • Ingė Lukšaitė IVyriausioji mokslo darbuotoja
 • Zita Medišauskienė IDirektoriaus pavaduotoja mokslo reikalams
 • Elmantas Meilus IVyresnysis mokslo darbuotojas
 • Rimantas Miknys IDirektorius
 • Jolita Mulevičiūtė ILKTI vyresnioji mokslo darbuotoja
 • Edmundas Rimša IVyresnysis mokslo darbuotojas
 • Vladas Sirutavičius IVyresnysis mokslo darbuotojas
 • Žilvytis Šaknys IVyresnysis mokslo darbuotojas
 • Vytautas Žalys ILR URM ambasadorius